Begroting gemeente Drimmelen sluitend: “Jaar van doorpakken”

Het college van de gemeente Drimmelen legt de gemeenteraad een sluitende begroting 2024 voor.
“We hebben met de nieuwe coalitie veel in gang gezet in de afgelopen anderhalf jaar. 2024 wordt het
jaar van afgewogen keuzes maken vanwege de onzekere financiering van gemeenten vanaf 2026,”
aldus wethouder Harry Bakker.

Dienstverlening

Wethouder Bakker is blij met een kloppend huishoudboekje voor aankomend jaar. “We stellen de raad
voor in te stemmen met een versterking van de gemeentelijke organisatie met het oog op toekomstige
opgaven. Verder pakken we door met de ambities uit het coalitieakkoord, waarvan we er een aantal in
2024 gaan realiseren. We zetten door met de woningbouw, dragen bij aan de hervorming aan de
regionale jeugdzorg en zorgen voor de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en
geweld” vervolgt Bakker. “Net als alle gemeenten is Drimmelen ook bezorgd over de jaren vanaf 2026,
het zogenoemde ravijnjaar, vanwege onzekerheid over financiering van gemeenten door het Rijk.”

Lokale lasten en bestaanszekerheid

Wethouder Bakker: “Vanuit het rijk komt er gelukkig meer aandacht voor inkomenspolitiek, want ook in
onze gemeente hebben inwoners te kampen met bestaanszekerheid. De inflatie raakt ook de
gemeentelijke financiën en die van onze inwoners. De lokale lasten stijgen met 163 euro per
huishouden, onder meer door stijgende kosten van de afvalinzameling, onderhoud van het riool en de
afvoer van regen- en afvalwater. Hiermee zitten we nog altijd onder het gemiddelde van de
omliggende gemeentes”, aldus wethouder Bakker. We roepen inwoners met een kleine portemonnee
nadrukkelijk op na te gaan of ze voor kwijtschelding in aanmerking komen. Verder zetten we in 2024 in
op het voorkomen van energiearmoede, en voeren we een adempauze van 3 maanden in bij
problematische schulden in complexe gezinssituaties.”

Te realiseren in 2024

De begroting beschrijft ook een groot aantal plannen voor het nieuwe jaar. Het college wil bijvoorbeeld
dat in 2024 de bouw start voor minstens 317 woningen, verspreid over de dorpen. Verder staat de
opening van De Bernardus op de rol en de oplevering van de bypass bij Hooge Zwaluwe. Het college
wil twee extra BOA’s en nieuwe veilige fiets- en looproutes. Het college presenteert in 2024 de visie op
Lage Zwaluwe en gaat een start maken met de visie op Wagenberg. Gestart wordt met het aardgasvrij
maken van wijken in Hooge Zwaluwe en Terheijden. Ook de start van de bouw van IKC De Stuifhoek
is voorzien voor volgend jaar. De groene kop van de haven in Lage Zwaluwe verandert in 2024 in een
aantrekkelijk recreatiegebied met uitkijkpunt over de Biesbosch en ook bij Drimmelen komt een
uitkijkpunt. Ook onderzoekt het college onder meer de mogelijke uitbreiding van bedrijventerrein De
Brieltjenspolder.

De gemeenteraad behandelt de Begroting 2024 in een speciale vergadering op donderdag 9
november 2023.