Brief aan inwoners Drimmelen van burgemeester De Kok over AZC

Beste inwoners,

Afgelopen donderdag, 19 mei, stemde de gemeenteraad in met het voorstel om in onze gemeente 300 asielzoekers op te vangen voor een periode van vijf jaar. Daarbij nemen de buurgemeenten Geertruidenberg en Moerdijk de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voor hun rekening. Op deze wijze dragen we bij aan de ‘Brabantse aanpak’ voor opvang van vluchtelingen en -op bescheiden wijze- aan de vluchtelingenproblematiek in de wereld. Een concrete locatie voor de opvang kan ik nu nog niet noemen. Het besluit van donderdag ging om het principe. Nu de raad heeft ingestemd, gaan we op zoek naar een geschikte plek. Na de zomer neemt de raad hierover een beslissing.

Koerswijziging

Als gemeentebestuur vinden we het onze maatschappelijke plicht een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk. Het besluit van 19 mei betekent wel een koerswijziging ten opzichte van wat we begin dit jaar besloten. Toen kozen we voor het versneld huisvesten van statushouders, kleinschalig en verspreid over de kernen. Maar de situatie is veranderd.

Pact van Brabant

Ten eerste verloopt de opvang van vluchtelingen in de provincie Brabant moeizaam. Daarom heeft de Commissaris van de Koning de gemeenten verplicht elk, op basis van grootte en inwoneraantal, vluchtelingen op te vangen. Gemeenten kunnen daarover onderling afspraken maken. Dit is vastgelegd in het ‘Pact van Brabant’. Als gemeente Drimmelen moeten we samen met de Altena-gemeenten, Geertruidenberg en Moerdijk 551 asielzoekers opvangen en 323 mensen met een verblijfsvergunning huisvesten.

Huisvesting statushouders

Ten tweede verloopt het versneld huisvesten van statushouders in onze eigen gemeente eveneens moeizaam. De samenstelling van de groep statushouders is veranderd. Er zijn meer alleenstaanden dan voorheen. Dat betekent dat de vraag naar kleinere (éénpersoons-) woningen groot is. De afgelopen periode zijn we op zoek gegaan naar locaties waar meerdere mensen tijdelijk kunnen wonen. Maar die locaties zijn beperkt en het creëren van draagvlak onder omwonenden is maatwerk. Wanneer we meer statushouders moeten huisvesten, hebben we juist meer van dergelijke locaties nodig.

Redenen voor ons om als gemeentebestuur te kiezen voor één tijdelijke centrale opvang van asielzoekers en gedurende die periode geen huisvesting van statushouders. Daarbij is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de professionele organisatie die de zaken coördineert, organiseert en ons ondersteunt en een deel van de kosten op zich neemt.

Nu de raad zich heeft uitgesproken voor opvang, gaan we op zoek naar een geschikte locatie. Deze moet voldoen aan een aantal eisen van het COA en van de raad. Daarbij moet u denken aan zaken als bereikbaarheid, beschikbaarheid van voorzieningen, veiligheid, besluitvorming en communicatie. Na de zomer moet dit leiden tot een aantal locaties. Als college van burgemeester en wethouders geven we daarbij een voorkeurslocatie aan. De raad neemt uiteindelijk een besluit. Het is de bedoeling dat de opvang in het voorjaar van 2017 van start gaat.

Ik weet en begrijp dat dit onderwerp zorgen en emoties oproept. Vooral nu het letterlijk en figuurlijk zo dicht bij komt. Als bestuur willen we deze zorgen met u bespreken. Dit willen we doen door u te informeren en te betrekken; over de keuze van een geschikte locatie, maar ook over hoe we samen kunnen bijdragen aan een goede integratie van deze mensen.

Burgemeester Gert de Kok