Brug bij Terheijden in slechte staat, Rijkswaterstaat vraagt gemeente per direct maatregelen te nemen om draaglast te beperken

Er komt een geslotenverklaring voor voertuigen en samenstelling van voertuigen waarvan de totaalmassa groter is dan 20 ton en de aslast groter is dan 4 ton op de brug tussen de Bergen en Salesdreef bij Terheijden. Dit door het plaatsen van borden model C20 (aslastbeperking) en C21 (voertuigmassabeperking) van bijlage 1 van het RVV 1990 aan weerszijden van de brug.

De brug tussen de Bergen en Salesdreef bij Terheijden overspant het Markkanaal. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van deze brug. In 2016 heeft Rijkswaterstaat een inspectie en herberekening uitgevoerd om de actuele constructieve toestand van de brug te bepalen. Uit het inspectierapport en de herberekening volgt dat de brug in slechte technische staat verkeert. Om het verkeer veilig te kunnen blijven dragen, verzoekt Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de gemeente Drimmelen dringend om de draaglast van de brug per direct te beperken tot een totale voertuigmassa van 20 ton en een aslast van 4 ton.

De weg over de brug, de Bergen, is in beheer bij de gemeente Drimmelen. De gemeente Drimmelen is derhalve verantwoordelijk voor een veilige verkeersafwikkeling, de uitrusting van de weg en de daarvoor benodigde besluitvorming. Daarom verzoekt Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de gemeente Drimmelen als wegbeheerder om de bovengenoemde maatregelen te treffen teneinde het gebruik van de brug in overeenstemming te brengen met de huidige draagkracht.

Het doel van de geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan 20 ton en de aslast meer is dan 4 ton, is om de brug te beschermen tegen overbelasting door zware voertuigen en daarop te kunnen handhaven.

De wegen liggen buiten de bebouwde kom van de kern Terheijden en zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Drimmelen.

Tegen dit voornemen kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij mevrouw Simons, afd. Openbare Werken, bereikbaar via telefoonnummer 140162. De ingebrachte zienswijzen zullen meegenomen worden bij het opstellen van het definitieve verkeersbesluit.

Dit voornemen ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage op het gemeentehuis van Made, gevestigd aan Park 1 te Made. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.

De foto bij dit bericht namen we enkele jaren geleden tijdens een grootscheepse militaire oefening op de brug.