B&W Drimmelen voorziet tekort dit jaar van 1,5 miljoen

Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen voorziet in de Voorjaarsnota 2023 een
tekort van 1,5 miljoen euro op de begroting van 70 miljoen euro voor het lopende jaar.

“We hebben gelukkig een stevige algemene reserve waaruit we het verwachte tekort kunnen dekken,” zegt wethouder Bakker. “We kunnen onze plannen dus gewoon uitvoeren, maar we moeten wel opletten.”

De gemeenteraad bespreekt de Voorjaarsnota en de Kadernota op woensdag 12 juli.

Verantwoording

Met de voorjaarsnota geeft het college een financiële tussenstand aan de gemeenteraad. Ook legt het
college hiermee verantwoording aan de raad af over afwijkingen in de uitvoering van de plannen. De
voorjaarsnota laat een tekort van € 1.560.921 zien. De doorrekening in de Kadernota naar 2024 en
2025 laat weer positieve resultaten zien, maar vanaf 2026 dreigen structurele tekorten. Of dat ook
daadwerkelijk zo gaat zijn hangt af van de veranderingen in de financieringsmethodiek van
gemeenten door het Rijk in het algemeen en de bekostiging van de diverse taakvelden zoals sport,
jeugdzorg en klimaat in het bijzonder.

Tegen- en meevallers

In het eerste kwartaal was sprake van financiële tegenvallers zoals hogere bijdragen aan
gemeenschappelijke regelingen, hogere energielasten, kosten voor de jeugdzorg, loonkosten door de
nieuwe CAO en hogere rentelasten. Door extra legesopbrengsten uit omgevingsvergunningen, de
vrijval van een budget voor de invoering van de Wet open overheid en een hogere uitkering uit het
Gemeentefonds zijn er ook wat meevallers, maar die wegen niet op tegen de kostenstijgingen.

Ambitie

“Het college gaat door met het realiseren van de ambities die staan in het coalitieakkoord, zoals de
herbestemming van de Bernarduskerk in Made tot sociaal cultureel centrum, de bypass in Hooge
Zwaluwe en de visie op Lage Zwaluwe,” stelt wethouder Bakker. “Ook blijven we werken aan
bijzondere dossiers zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de zoektocht naar mogelijkheden
voor opvang van asielzoekers en de uitdagingen van de energietransitie”. Bakker vervolgt: “Al met al
is dit een winstwaarschuwing voor nu en de wat verdere toekomst, maar ook een positieve basis voor
de financiële positie van de gemeente Drimmelen in de komende jaren.”