Coalitie en PvdA overvallen CAB en CDA met tegenmotie zonnepanelenvelden

Verworpen motie CAB en CDA:

CAB zegt nee tegen 1.500.000 M² rond de dorpskernen in de Gemeente Drimmelen!!

Teken de petitie vóór het te laat is: zonneakkers-nee.nl!

Donderdag aanstaande dienen wij een motie in bij de raad tegen huidige plannen. Komt u ook naar de raadszaal!

Op 13 september van dit jaar heeft de gemeenteraad van Drimmelen het beleidskader grootschalige zonnevelden vast gesteld. Naar aanleiding van dit besluit zijn er inmiddels tal van initiatieven opgestart voor realisatie van zonnevelden in ons mooie buitengebied. Door deze initiatieven is er veel onrust en totale onbegrip ontstaan bij onze inwoners en kan het aangenomen beleid hierdoor niet op draagvlak rekenen bij een overgroot deel van onze inwoners.

Onze argumenten:

1) Onze inwoners bij het tot stand komen van het beleid grootschalige zonnevelden niet betrokken zijn geweest.

2) Er totaal geen rekening is gehouden bij het vaststellen van het beleid welke impact dit bij onze inwoners zou hebben.

3) Deze impact bij onze inwoners tot grote onrust en onbegrip heeft geleid.

4) Hierdoor er onder onze inwoners geen draagvlak is voor het aanleggen van grootschalige zonnevelden in ons mooie buitengebied.

5) Er onvoldoende is gekeken naar alternatieven voor plaatsing van grootschalige zonnevelden in het buitengebied.

6) Door de Tweede Kamer een motie is aangenomen welke inhoud dat voor plaatsing van zonnepanelen eerst gezocht moet worden naar andere oplossingen alvorens er sprake kan zijn van plaatsing van zonnepanelen in het open gebied.

Wat willen we bereiken:

1) Alle andere initiatieven behalve het initiatief van het TEC in Terheijden ON HOLD te zetten.

2) Met de inwoners van onze gemeente in overleg te treden om gezamenlijk te zoeken naar alternatieve locaties.

3) De gemeenteraad zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de uitkomsten van het overleg met onze inwoners.

4) De alternatieve locaties voor te leggen aan de gemeenteraad.

Ad Buijs en Bettina Kavelaars.

Aangenomen motie VVD, PvdA, GD en LHB:

Motie – Inwoners aan zet bij Zonneweides

De gemeenteraad van Drimmelen in vergadering bijeen op 13 december 2018 ex artikel 34 reglement van orde

Constaterende dat:

Het proces om te komen tot een beleid voor het mogelijk maken van zonneweides tot maximaal 150 hectare doorlopen is

Zonneweides een bijdrage kunnen leveren aan het energieneutraal maken van onze gemeente

Het doel is dat Drimmelen in 2040 energieneutraal is

De gemeenteraad van Drimmelen kaders heeft meegegeven over inpassing en maatschappelijk draagvlak, alvorens een aanvraag goedgekeurd kan worden

Er op dit moment nog voor geen een zonneweide een aanvraag is goedgekeurd of vergunning is verleend.

Overwegende dat:

Veel inwoners als ook de gemeenteraad van Drimmelen zich overvallen voelen door de vele plannen die in relatief korte tijd door ontwikkelaars en grondeigenaren gepresenteerd zijn

De manier van communiceren door een deel van de initiatiefnemers/ontwikkelaars niet handig is en ook niet zal leiden tot draagvlak voor de plannen

Het beleidskader zonneweides nadrukkelijk als leerdocument benoemd is

De manier waarop wij met onze grond omgaan ook onderdeel wordt van de omgevingsvisie en de daarbij behorende manier van inwoners betrekken bij planvorming

Inspraak niet altijd betekent dat je als individueel inwoner gelijk krijgt, maar draagvlak wel betekent dat veel inwoners het plan ondersteunen of accepteren

Draagt het college op:

In februari 2019 met de eerste evaluatie te komen van het beleid voor zonneweides. Daarbij wordt gerapporteerd over de ervaringen die op zijn gedaan in de eerste maanden.

Hierbij de participatie van inwoners samen met inwoners te evalueren en te toetsen aan de door de raad meegegeven kaders over draagvlak en maatschappelijke inpassing van de zonnepaneelweides

Concrete voorstellen te doen hoe we participatie in dit beleid en toekomstig overig beleid kunnen borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan percentages inwoners dat een voorstel moet ondersteunen voor het gewenste draagvlak. Of aan het vooraf bepalen van de straal rondom een project waar ‘omwonende’ wonen en wie de belanghebbende zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD Drimmelen PvdA Drimmelen Lijst Harry Bakker Groen Drimmelen

Tim Simons, Hanneke de Bruijne, Ton Verhoeve, Leo Mol