De nalatenschap van pastoor Thomas Antonius van Raak

Op 31 maart 1875 om 23.30 uur werd te Terheijden het overlijden van pastoor Thomas Antonius van Raak vastgesteld. Het overlijden van de pastoor werd op 2 april 1875 aangegeven door Louis Joseph Prosper van den Heuvel, geneesheer te Terheijden en koster Antonie Godschalk. Thomas Antonius van Raak werd geboren op 31 mei 1802 te Breda als zoon van Wouter van Raak en Hendrina Catharina Bogaerts, een welgestelde familie. Van Raak was pastoor van 1847 tot 1875 van de parochie gewijd aan H. Antonius Abt in Terheijden. Al tijdens zijn leven en werk als pastoor, liet Thomas van Raak in 1854 een gedenkplaat vervaardigen tegen de prijs van fl. 99,70. Deze werd geplaatst voor het ‘hooge choor’. Op deze plaat werd de naam van de al in 1849 overleden moeder van Van Raak geplaatst, nadien van zijn oom en later van hemzelf. Het opschrift van de in de kerk geplaatste gedenksteen luidde: D.O.M. De Zeer Eerwaarde Heer Thomas Antonius van Raak, gewezen pastoor van deze gemeente, geboren te Breda den 31 Mei 1802 en alhier overleden den 31 Maart 1875. Mejuffrouw Hendrina Catharina Boogaerts, weduwe van de Heer Walteris van Raak en later van den Heer Franciscus Hermus, med. doctor, geboren te Breda den 27 Maart 1773 en aldaar overleden den 3 December 1849. De Heer Ferdinandus Josephus Antonius Bogaerts, geboren te Breda den 20 October 1771 en aldaar overleden den 28 Mei 1857.

Aangenomen wordt dat ten gevolge van de kerkbrand in 1922, het neergestorte gewelf deze gedenkplaat heeft vernield. Verder verzocht pastoor Thomas van Raak in december 1849 tijdens een vergadering van het kerkbestuur om een familie-grafkelder te mogen laten metselen voor drie kisten op de R.K. begraafplaats Terheijden. Deze kelder werd de laatste rustplaats van zijn moeder, zijn oom en later hemzelf. De eerste die in die kelder werd begraven, was de moeder van de pastoor, Hendrina Catharina Boogaerts. Zij was in diezelfde maand december in Breda op 76-jarige leeftijd overleden. Zijn oom Ferdinandus Josephus Antonius Bogaerts werd in 1857 bijgezet en van Raak zelf in 1875. Boven op de grafkelder buiten de kerk was al op 27 september 1854, op kosten van pastoor Van Raak, een hardstenen kruis geplaatst. Dit gedenkteken was voor fl. 160,- gemaakt door de steenhouwer Petit te Breda. Later, tijdens het herinrichten van de R.K. begraafplaats Terheijden, werd de grafkelder en het kruis verwijderd. Het op 2 maart 1875 door notaris Van Goor opgemaakte testament van pastoor van Raak waarbij alle eerdere testamenten waren herroepen, werd geopend op 1 april 1875. Als enige en algemene erfgenaam werd in dat testament genoemd Johannes Baptist Lanen. Deze was als kapelaan benoemd met ingang van 27 december 1869 in de parochie van Terheijden. Na de vermelding dat deze kapelaan enige en algemene erfgenaam was, waren er verschillende wensen / bepalingen in het testament opgenomen.

Zonder volledig te zijn luidde deze: zo wilde de pastoor bijgezet worden in de grafkelder, zijn naam moest worden vermeld op de gedenkplaat en de wens voor een lijkdienst eerste klas. Het algemeen armbestuur moest in de middag van de uitvaart brood, kaas en geld uit te delen aan behoeftige gezinnen, en ook alleenstaanden binnen de grenzen van de parochie, zonder aanzien van godsdienst en de vraag of ze al dan niet bedeeld waren. Gezinnen beneden de vier personen ontvingen een brood van twee Nederlandse ponden, een half pond komijnekaas en 25 cent. Gezinnen van meer dan vier personen kregen twee broden van twee Nederlandse ponden, een pond komijnekaas en 25 cent. Geld ging naar onder andere dienstbodes, de koster, een tijdelijke arbeider, een werkster, een instituut voor doofstommen, de parochie Steenbergen, alsook zussen of de afstammelingen van de zussen van wijlen Wouter van Raak, de vader van de pastoor. Het ivoren Christusbeeld inclusief zwart ebbenhouten kruis en een ivoren Ons Lieve Vrouwe, vielen toe aan de parochie Terheijden. Tenslotte verschillende bepalingen over roerende en onroerende zaken. De kapelaan Johannes Baptist Lanen kreeg alles van de legaten die niet konden worden uitgevoerd. Na verrekening van de te betalen verplichtingen en nog te ontvangen gelden (passiva en activa) bleef er een batig saldo over in geld uitgedrukt van fl. 92.454, 84, waarvan fl. 12.075,57,5 belasting moest worden betaald. Een afzonderlijke bestemming kreeg een weiland van 4 hectaren en 30 aren in de polder van Zwartenberg en een weiland van 2 hectaren in de Ketelpolder bij Moerdijk, plus een bedrag 6000,- guldens aan het kerkbestuur om daar mee te komen tot de oprichting van een onderwijsgesticht, met de vermelding dat dit dan wel moest gebeuren binnen de richtlijnen ‘die de bisschop daarvoor heeft uitgezet’. De bouw en oprichting van het onderwijsgesticht aan de Markstraat werd in 1884 voltooid en vernoemd naar de overleden pastoor als het Thomasgesticht

Foto’s: Foto 1913 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 2243 Foto 1915 Thomasklooster Markstraat Heemkundekring De Vlasselt. Foto 1922 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer 6.124.
Bron: Archief parochie H. Antonius Abt: Het onderzoek door Pierre Cruca naar het leven en werken van pastoor Thomas van Raak en daaronder ten grondslag liggende bronnen.

Beelden bij dit artikel