Drimmelen financieel gezond, ruimte voor investeren en daling van lasten

Begroting 2017: Drimmelen is financieel gezond en kijkt realistisch en optimistisch vooruit

Investeren in zorg, dienstverlening, infrastructuur en duurzaamheid met dalende lasten

De gemeente Drimmelen is financieel gezond en dit biedt ruimte om te investeren. Dat is de kern van de begroting die het college donderdag 3 november a.s. voorlegt aan de gemeenteraad. In de begroting geeft het college aan hoe zij het komende jaar het beschikbare bedrag van bijna 50 miljoen euro wil besteden. De uitvoering van het coalitie-akkoord ‘Samen investeren in Drimmelen’ gaat het derde jaar in. Dat betekent onder andere extra aandacht voor zorg en participatie, openbare ruimte, -digitale- dienstverlening en duurzaamheid. Het college vraagt de raad om een extra bedrag van € 200.000 voor het realiseren van de ‘blijverslening’: een financiële stimulans om ouderen langer in de eigen woning te kunnen laten wonen. Het college stelt een kleine lastenverlichting voor via een verlaging van het afvalstoffentarief ( € 21,60 per huishouden), het gelijk blijven van de rioolheffing en een verhoging met 1,1% van de OZB (gelijk aan de inflatie).

Openbare ruimte: 2017 staat in het teken van de aanpak van parkeerproblemen, de afronding van het onderzoek naar de omleiding bij Hooge Zwaluwe en de verbetering van de voet- en fietspaden. Zo wordt de Parallelweg in Wagenberg een fietsstraat. Daarnaast staan op stapel het centrumplan Made, de centrumroute in Terheijden, vernieuwing van de riolering in een deel van Lage Zwaluwe en het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

Zorg: Goede besteding van zorggeld blijft voorop staan (verlaging eigen bijdrage, armoedebestrijding en een bijdrage aan Stichting Welzijn en Ondersteuning). Er komt meer aandacht voor schuldhulpverlening. Voor peuters komt een voorschoolse voorziening. Met ‘de Koerskaart’ wil de gemeente inwoners stimuleren bij te dragen aan de eigen leefomgeving. Het college stelt € 500.000,- beschikbaar voor het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van gebouwen en verenigingen.

Participatie: In 2017 gaan de gemeentelijke werkmakelaars en ondernemers de arbeidsinzet verbeteren. Samen met Vluchtelingenwerk, diverse organisaties en inwoners wordt ingezet op de begeleiding van statushouders.

Dienstverlening: Meer gemeentelijke producten worden digitaal beschikbaar en er komt een nieuwe gemeente-website. Er blijft aandacht voor verbetering van de overige dienstverlening.

Duurzaamheid: Behalve de realisering van windenergie en energiezuinige woningen staat 2017 in het teken van het verkleinen van de hoeveelheid restafval. Samen met inwoners wordt gekeken naar andere mogelijkheden van afvalinzameling.

Ten slotte komt het college in 2017 met een toekomstvisie voor het behoud van de zwembaden in Made en Terheijden en een nieuw accommodatiebeleid voor sport, onderwijs zorg en welzijn.

Nieuw Beleid

Tijdens de begrotingsbehandeling stelt het college de raad voor om financiën ter beschikking te stellen voor nieuw beleid, zoals: een voedselbank-pilot, extra subsidie voor Stichting Leergeld, de voorbereiding op de Omgevingswet (bundeling van regels bij openbare projecten), voorbereiding op het Biesboschjaar 2021, de uitwerking van de plannen voor de havens in Lage Zwaluwe, Terheijden en Drimmelen, de invoering van een begrotingsapp en de proef voor het laten varen van een pontje vanuit Lage Zwaluwe richting onze Biesbosch.

De raad behandelt de begroting op donderdag 3 november. Aanvang (NB): 19.00 uur. De vergadering is live te volgen via de gemeentelijke website. De volledige begroting is te vinden op http://www.drimmelen.nl