Gemeente houdt in boekjaar 2016 bijna vier miljoen euro over!

De gemeente Drimmelen heeft een positief saldo op de jaarrekening van 2016. De gemeente houdt dit boekjaar € 3,9 miljoen over. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om met dit geld de algemene reserve met € 2,6 miljoen aan te vullen en € 1,3 miljoen te gebruiken voor diverse in 2017 doorlopende en noodzakelijke investeringen, met name op het gebied van groot onderhoud wegen, civieltechnische kunstwerken en onderhoud openbare verlichting.

Met de jaarstukken 2016 legt het college financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Op 6 juli 2017 behandelt de raad de stukken.