Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl

Al sinds 2013 organiseerde de gemeente Drimmelen samen met het Bedrijven Netwerk Drimmelen de jaarslijke nieuwjaarsbijeenkomst. De gemeenteraad van Drimmelen vond het echter weer tijd worden voor een eigen receptie, welke dan ook gisteren plaatsvond op het gemeentehuis in Made, tussen 16.30 en 19.30 uur. 

Het thema van de nieuwjaarsbijeenkomst was 'Ontmoeten en Verbinden', een thema waarmee ook specifiek gericht werd op de jeugd van Drimmelen. Er waren enkele kinderen die een spelletje konden doen en een kijkje konden nemen in de raadszaal, maar het overgrote deel van de aanwezigen was toch wel 18+. Die 18+'ers hadden het trouwens ook naar hun zin, met name dankzij de karikatuur- / sneltekenaar. De ene na de andere tekening toverde hij binnen no time op papier, waarbij zelfs duo's en groepstekeningen geen problemen opleverden. 

Zoals ieder jaar droeg burgemeester Gert de Kok zijn nieuwjaarstoespraak voor, waarin hij BND hartelijk dankte voor de samenwerking in de afgelopen zes jaar, waarin hij vertelde over veranderingen, over de aankomende verkiezingen (Provinciale Staten, waterschappen en Europa) en waarin hij belangrijke onderwerpen als de zonneparken en de aanpak van de problemen met syntethische drugs aansneed. Een toespraak die beantwoord werd met een applaus vanuit de zaal. 

De redactie van KijkopDrimmelen was natuurlijk ook aanwezig op de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting en wij hebben de toespraak van burgemeester Gert de Kok voor u kunnen bemachtigen. Heeft u de ontmoeting dus gemist en bent u benieuwd waar onze burgervader over gesproken heeft? De volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Gert de Kok leest u direct hieronder.
 

Toespraak van de burgemeester van de gemeente Drimmelen, Gert de Kok, tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Drimmelen op 9 januari 2019 in het gemeentehuis te Made.

Een gelukkig nieuwjaar wens ik allen namens het gemeentebestuur van Drimmelen. Ik hoop dat het nieuwe jaar, het jaar 2019, u voorspoed, geluk en een goede gezondheid zal brengen. Dat wens ik u persoonlijk toe, maar ook voor uw dierbaren.

Sinds januari 2013 organiseren het Bedrijven Netwerk Drimmelen en de gemeente een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst. Zes jaar lang ontmoeten inwoners en ondernemers elkaar begin januari in de Korenbeurs in Made, succesvolle en geanimeerde bijeenkomsten. Toch wilde de gemeenteraad van Drimmelen weer een eigen nieuwjaarsontmoeting, een andere opzet en in het gemeentehuis. Dit initiatief leidde tot discussie met enige emotie, begrijpelijk, met het bestuur van het Bedrijven Netwerk Drimmelen, want die had 6 jaar geleden het initiatief genomen om samen een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Na enkele gesprekken is besloten dat ieder weer zijn eigen nieuwjaarsbijeenkomst organiseert. Ik wil het bestuur en de leden van het Bedrijven Netwerk bedanken voor 6 jaar goede samenwerking en ik ben blij dat men vandaag hier ook aanwezig is. Wij blijven partners om goede dingen te doen voor onze inwoners, ondernemers en de mensen die onze gemeente bezoeken. Vanzelfsprekend zal aanstaande vrijdag ook een delegatie van het gemeentebestuur aanwezig zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de ondernemersorganisaties en Rabobank Amerstreek. Daarnaast wil ik met name raadsleden Leo Mol, Riekje van Vugt en Loes van Zwieten danken voor het genomen initiatief en het meedenken met de opzet van de gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting nieuwe stijl.

Verandering dus. En dat typeert de huidige samenleving in hoge mate. Eind vorig jaar sprak transitieprofessor Jan Rotmans op het afscheidscongres van de drie Altenagemeenten in Werkendam de woorden: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Globalisering, digitalisering, politieke onvoorspelbaarheid, klimaatverandering, zekerheden uit de vorige eeuw vallen steeds meer weg. Ons fameuze poldermodel geeft steeds minder oplossingen. Het politieke midden dreigt te verdwijnen. Groepen staan steeds meer tegenover elkaar en lijken steeds meer van elkaar verwijderd. Discussies lijken niet bedoeld om tot een compromis te komen of tot overeenstemming of een gedragen oplossing, maar tot het benadrukken van het eigen gelijk. Mensen klampen zich vast aan makkelijke oplossingen voor complexe problemen. Het zijn gouden tijden voor populisten met nooit waar te maken makkelijke oplossingen en andere politici met verantwoordelijkheidsvakantie. Dat kan niet lang goed gaan in een democratie waarvan we dit jaar vieren dat die 75 jaar geleden werd bevrijd van externe bedreigingen die geen boodschap hadden aan democratie, rechtsstaat en menselijke waardigheid. De gemeente is overigens in gesprek met een aantal initiatiefnemers die dit jaar aandacht willen besteden aan 75 jaar bevrijding. Dat wordt een mooi en interessant programma aan het einde van het jaar, de periode 75 jaar geleden waarin West-Brabant werd bevrijd.

Over democratie gesproken, we gaan dit jaar maar liefst 3 keer stemmen: voor Provinciale Staten, voor de waterschappen en voor het Europees parlement. Alle drie op hun eigen manier belangrijk. Ik roep u op om van uw stemrecht gebruik te maken. Provinciale Staten, in Brabant belangrijk in verband met o.a. de toekomst van de agrarische sector en het buitengebied, zijn met de landelijke politiek verbonden door de verkiezing van de Eerste Kamer, de waterschappen zijn voor ons een belangrijke partner in het buitengebied en voor ons waterbeleid en de toekomst van Europa is een actueel en buitengewoon belangrijk onderwerp. De vraag daarbij is vaak meer of minder Europa, maar relevant is vooral de vraag wélk Europa men wil. Ik zou zeggen: laat uw stem niet verloren gaan.

Het jaar 2018 was natuurlijk voor ons vooral het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De raad werd opnieuw samengesteld met een paar nieuwe en een paar vertrouwde nieuwe gezichten. Het college werd geïnstalleerd en kent dezelfde politieke samenstelling als de periode daarvoor. Helaas moest wethouder John van Oosterhout eind vorig jaar door ziekte afhaken en is Lieke Schuitmaker zijn tijdelijke vervanger. Ik wens John vanaf deze plaats veel sterkte toe en ik hoop dat hij weer herstelt en zijn plaats als wethouder weer kan innemen. Met de college-onderhandelingen is ook een ambitieus coalitieakkoord opgesteld. Het beleid in het sociaal domein wordt geactualiseerd en investeringen worden aangekondigd: in wegen en rioleringen, in zwembaden, de centrumroute Terheijden, in damwanden en taluds in de jachthavens van Lage Zwaluwe en Drimmelen en in het centrumplan Made. Er wachten ons belangrijke besluiten over de invulling van de Bernarduskerk en omgeving.

Ik heb u al geluk gewenst in het nieuwe jaar, maar deze maand wordt concreet gestart met het geluksproject van de gemeente. Met een speciale bus zullen alle kernen worden bezocht, een rondje geluk, en zal aan onze inwoners worden gevraagd wat de gemeente op dat gebied kan betekenen. Wethouder Jan-Willem Stoop komt naar u toe deze weken. Afgesproken is ook dat we de gemeentelijke toekomstvisie gaan herzien. De huidige toekomstvisie is inmiddels 8 jaar oud en is in deze snel veranderende maatschappij aan herziening toe. Wat voor gemeente willen wij zijn over pakweg 10 of 15 jaar? Hoe ziet de gemeente Drimmelen er dan uit? Of hoe willen wij dat de gemeente er dan uit ziet? Een zoektocht die we met de inbreng van zo veel mogelijk inwoners en andere belanghebbenden dit jaar gaan starten. Wij hopen op uw aller inbreng. Ook een nog betere dienstverlening vanuit de gemeente staat op ons lijstje. En natuurlijk gaan we ook voort met de energietransitie, waarbij we stil moeten staan bij de reacties vanuit onze inwoners op het beleid ten aanzien van grootschalige zonneparken. Door een aangenomen motie in de gemeenteraad eind vorig jaar, zal het college de bevindingen en ervaringen van de afgelopen weken opnieuw met de raad bespreken. We zullen iets moeten met de vele reacties vanuit onze inwoners, die zich overvallen voelen. Deze week komt het college nog met een reactie. We nemen het serieus.

Drimmelen is een Brabantse gemeente. En Brabant heeft helaas een bepaalde naam als het gaat om synthetische drugs en hennep. Spijtig genoeg gaat deze ondermijnende criminaliteit niet aan onze gemeente voorbij. Drugs en drugsafval blijven dus ook onze aandacht vragen. Nu alle rapportages binnen zijn zal deze maand een besluit worden genomen over het mogelijk sluiten van een tweetal panden waar een hennepkwekerij en een drugslab zijn gevonden. En we blijven alert, want het zullen vermoedelijk niet de laatsten zijn.

Kortom, veel te doen in het nieuwe jaar en we gaan er na de afgelopen kerstvakantie en een relatief rustige jaarwisseling, met vernieuwde energie, er een mooi en interessant jaar van maken. Ik hoop met betrokkenheid van uw kant.

Ik wens u nogmaals een goed jaar toe.

– Burgemeester Gert de Kok

Beelden bij dit artikel