GS: grote modderkruiper en rugstreeppad geen beletsel bouwplan Lage Zwaluwe

GS: grote modderkruiper en rugstreeppad geen beletsel bouwplan Lage Zwaluwe

De grote modderkruiper en de rugstreeppad komen weliswaar voor in het plangebied Repel II en Vlashoek in Lage Zwaluwe, maar Gedeputeerde Staten heeft ontheffing verleend aan de gemeente om door te kunnen gaan met nieuwbouw. De motivatie luidt dat de rugstreeppad pas sinds kort voorkomt in het gebied toen het bestemmingsplan al in uitvoering was. De grote modderkruiper komt veelvuldig voor in de omgeving en mag worden gevangen en elders worden uitgezet. GS is verder van mening dat de nieuwbouw in Lage Zwaluwe hard nodig is vanwege de hoge woningnood en verleende daarom afgelopen maandag de ontheffing.

Beide dieren zijn beschermd maar niet zeldzaam. Zo komt de grote modderkruiper in de omgeving veelvuldig voor en mag wat Gedeputeerde Staten betreft worden gevangen en elders in de omgeving worden uitgezet. De rugstreeppad huist pas kort in het plangebied en kwam niet voor toen het bestemmingsplan werd vastgesteld en de uitvoering al was gestart.

Mits de gemeente zorg draagt voor het vangen van de rugstreeppad, kan de nieuwbouw worden voortgezet. Dat vangen gebeurt met een amfibieënscherm en ingegraven emmers die dagelijks gecontroleerd dienen te worden en/of geleegd. Dat legen kan wat Gedeputeerde Staten betreft prima aan de zuidgrens van het plangebied.

De ontheffing betekent dus dat de bouwactiviteiten kunnen worden voortgezet. Dat zijn voor plangebied Repel II het afwerken van de bestratingen en het plaatsen van lichtmasten. Voor plangebied Vlashoek zijn dit het bouwen van woningen waaronder een senioreninitiatief (CPO constructie met particulier opdrachtgeverschap) en het aanleggen van watergangen.

(Afbeelding GS)