Herplanting bomen Markschans, Bastion en Markkant Terheijden

Op dit moment is aannemerscombinatie KWS-Martens en Van Oord in opdracht van Waterschap Brabantse Delta bezig met de dijkverbetering langs de Mark in Terheijden. Vanwege deze dijkverbetering moeten er bomen worden gekapt.

In totaal is voor 46 bomen vergunning aangevraagd. (24 bomen staan op de waardevolle bomenkaart van de gemeente Drimmelen. 22 bomen staan niet op de waardevolle bomenkaart, maar zijn wel onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Terheijden). Van deze bomen staan er 31 binnen (of op zes meter van het hart van) de waterkering en vormen hierdoor een gevaar voor de stabiliteit van deze dijk. Elf bomen staan buiten deze zone maar kunnen negatief beïnvloed worden door de werkzaamheden. Deze worden pas gekapt op het moment dat dit vanuit de werkzaamheden noodzakelijk blijkt. In het meest gunstige geval blijven deze bomen behouden. Er worden vier bomen verplant. Voor deze bomen is een kapvergunning verleend met kenmerk 2023-001827.

Herplanten bomen

Als gemeente hebben we ter compensatie een herplantverpliching opgenomen van tenminste 45 bomen. De bomen worden gecompenseerd aan de Laakdijk en nabij de ijsbaan.