Inspectie: helft getoetste normen SOVAK Zeggelaan Terheijden onvoldoende

Stichting SOVAK kon tot 20 augustus 11.00 uur bedenkingen aanvoeren tegen de conclusies die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een rapport opnam na een onaangekondigd bezoek in mei op de locatie Zeggelaan 115 a/b in Terheijden. Conclusies die de reden zijn om SOVAK onder verscherpt toezicht te stellen. Van de 15 getoetste normen voldeden er 8 niet aan de gestelde eisen.

De inspectie toetst de kwaliteit en de veiligheid van de zorg aan de hand van drie thema’s: Persoonsgerichte zorg, Deskundige zorgverlener en Sturen op kwaliteit en veiligheid. De tekortkomingen die de inspectie zag op deze locatie, hadden vooral te maken met het derde thema. De inspectie ziet dat SOVAK begrijpt dat er dringend iets moet veranderen. Er zijn de afgelopen jaren veel plannen voor verbeteringen geweest bij SOVAK. Inzet en goede wil zijn aanwezig. Maar de inspectie ziet de uitvoering van de plannen niet of nog onvoldoende terug. De inspectie heeft er daarom geen vertrouwen in dat het SOVAK lukt om zonder extra toezicht binnen afzienbare tijd te verbeteren.

Daarom stelt de inspectie SOVAK onder verscherpt toezicht. Het verscherpt toezicht is ingegaan op 13 augustus 2018 en duurt zes maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie SOVAK zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Voor het einde van de periode van het verscherpt toezicht zal de inspectie oordelen of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven, moet worden verlengd of dat er verdere stappen genomen moeten worden in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

SOVAK biedt zorg aan ongeveer 550 mensen met een verstandelijke beperking, op de locatie Zeggelaan 115 a/b wonen 18 (jong)volwassenen met een ernstige meervoudige beperking.

Reactie SOVAK bestuursvoorzitter Marie-Louise van der Kruis:

“Verscherpt toezicht is voor de organisatie een flinke tegenvaller. SOVAK is sinds 2017 bezig met een organisatieverandering en verbeterplannen. Deze plannen die zowel de organisatieverandering, de cultuur alsook het inhoudelijke beleid omvatten, zijn nog onvoldoende tot resultaat gekomen. Daarom wil de inspectie een half jaar toezicht op de versnelde uitvoering van de ingezette veranderingen.

De plannen die SOVAK heeft voor verbeteringen (kwaliteit en veiligheid) van zorg worden versneld opgepakt. Dit geldt ook voor de aanpak van achterstallig onderhoud en nieuwbouw. Samen met de Inspectie gaan we dit proces nauw volgen en volop sturen op verbeteringen. Natuurlijk raakt het verscherpt toezicht ons, maar we zien deze maatregel tegelijkertijd als een impuls om de al ingeslagen weg vol energie en samen verder voort te zetten. We hebben daarover gesprekken met de Raad van Toezicht, Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Met elkaar gaan we het proces voortvarend aanpakken en nauwlettend volgen.”