Is Drimmelen wel zo groen?

De opinieronde morgenavond staat onder de noemer 'Groen leeft en verbindt', vrijwel geheel in het teken van het gemeentelijke groenbeleidsplan 2017-2026. Bespreekpunten zijn onder meer het minder klepelen van bermen en meer inzetten op ecologisch beheren, het opstellen van een zogenaamde 'waardevolle bomenkaart' inzake het bomenbeleid en onderhoud van openbaar groen op basis van een effectbestek.

Waar de gemeente Drimmelen veel nadruk legt op het groene karakter, blijkt uit cijfers dat we minder groen zijn dan je zou denken. Cijfers – die areaalgegevens heten – zijn door Atea Group verwerkt in een benchmark. Circa 70 gemeenten zijn hierin verwerkt waarbij opvalt dat Drimmelen minder openbaar groen per inwoner binnen bebouwde kommen heeft dan gemiddeld. De gehele benchmark geeft aan dat er 49m² groen per inwoner is, in Drimmelen is dat slechts 40m².

Wel moet worden opgemerkt dat Drimmelen hoger scoort als het gaat over groen buiten de bebouwde kom wat logisch is door de zes kernen waaruit onze gemeente bestaat. Ook qua aantal bomen per inwoner scoort Drimmelen hoger dan gemiddeld in de benchmark.

Laag is het budget dat wordt uitgegeven aan onderhoud van het openbaar groen. In Drimmelen is dat € 0,67 per m² terwijl dat in de benchmark € 0,82 per m² is. 

De burgerpeiling 'Waar staat je Gemeente 2015', laat zien dat de helft van alle gepeilde inwoners tevreden is over het groenonderhoud. In gemeenten met tussen de 25.000 en 50.000 inwoners, ligt dit percentage aanmerkelijk hoger: 64%.

Binnen de gemeente Drimmelen valt op dat men in Lage Zwaluwe het minst tevreden is over het onderhoud van openbaar groen. Speerpunt in het beleidsplan is om in te zetten op een score van 65% tevredenheid in álle kernen van Drimmelen. Dit kan bereikt worden door te werken met een effectbestek waarbij burgertevredenheid centraal staat.

De opinieronde is openbaar en vindt morgenavond (donderdag) 24 november plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.