Jaarrekening gemeente Drimmelen heeft overschot van 2.4 miljoen

De gemeente Drimmelen houdt in 2022 een bedrag van 2,4 miljoen euro over op een totaal budget
van 75,5 miljoen euro. “We hadden enkele mooie meevallers maar ook maakten we minder kosten
omdat we niet alles konden uitvoeren wat we voorgenomen hadden, en dat is jammer,” concludeert
wethouder Harry Bakker. “Gelukkig kunnen onze inwoners blijven rekenen op een gemeente met een
stabiel financieel beleid.”

Tegen- en meevallers

Met de jaarstukken 2022 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de
uitvoering van het beleid en hoe dat werd gefinancierd. Hierin staat dat de belangrijkste meevaller een
hogere bijdrage was van € 638.000 uit het Gemeentefonds die het Rijk in de decembercirculaire
aankondigde. Doordat vacatures langer open stonden, is de uitvoering van een aantal voorgenomen
plannen niet of later tot stand gekomen. Hierdoor werd er minder uitgegeven dan was voorzien.
Opvallende tegenvallers waren de hogere storting die de gemeente moest doen aan de
pensioenvoorziening voor (voormalig) bestuurders van € 463.000 en € 380.000 aan lagere
legesinkomsten doordat er minder omgevingsvergunningen zijn afgegeven.

Oekraïense vluchtelingen

“Toen 2022 begon waren we nog volop bezig met de coronapandemie. Toch hebben we veel plannen
succesvol door kunnen zetten”, legt wethouder Bakker uit. “We konden voor onze inwoners de
uitkering uit het Noodfonds Energiecompensatie naar voren halen, we hebben doorgewerkt aan de
voorbereidingen van de bypass Zoutendijk, we knapten de Oude Haven in Drimmelen op en
realiseerden er de wandelpromenade. In Wagenberg kwam er een ambulancepost, we hadden de
opening van de VVV Drimmelen Biesbosch, de Goeiestoepkesroute werd opgeleverd, we vingen 140
Oekraïense vluchtelingen op in de buitenhaven van Lage Zwaluwe en we hebben gewerkt aan de
voorbereiding van tal van woningbouwprojecten,” vertelt Bakker. Drimmelen sloot het jaar af met het
afscheid van burgemeester Gert de Kok en de installatie van zijn opvolger Boy Scholtze.

Overschot 2,4 miljoen

Het overschot van 2,4 miljoen euro gaat naar de algemene reserve. Wethouder Bakker wil nog wel
een lichte winstwaarschuwing meegeven over de toenemende kosten en prijsstijgingen bij projecten.
“Gelukkig hebben we een goede algemene reserve om in de toekomst mogelijke tegenvallers op te
vangen,” besluit hij.

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken inhoudelijk op donderdag 8 juni. In de vergadering van
dinsdag 4 juli, als ook de accountantscontrole op de resultaten van de jeugdzorg is afgerond, volgt
besluitvorming.