Opinievoorstel college: alléén door met Traais Energie Collectief, niet met andere initiatieven voor zonnevelden

Met een tijdverschil van slechts een uur ontving onze redactie vanochtend twee persberichten: de een van de Stichting Behoud Zwaluws Landschap over hun draagvlakonderzoek, waaruit blijkt dat er bij de overtuigende meerderheid van de deelgenomen huishoudens geen draagvlak is voor zonnevelden, en het andere van de gemeente Drimmelen waarin bekend wordt gemaakt dat het College van Burgemeester en Wethouders in een opinievoorstel aan de raad voorstelt om alléén door te gaan met het Traais Energie Collectief en alle andere aanvragen voor zonnevelden te weigeren. Het onderwerp staat op de agenda van de opinieronde van 14 februari aanstaande.

De gemeente wil nog steeds energieneutraal zijn in 2040 en staat nog steeds voor een opgave om een energietransitie te maken. De gemeente geeft nu aan dit sámen met de inwoners doen, niet ten koste van. Zij vertellen in hun persbericht dat ze om die reden de regierol willen terugpakken. Het TEC is het enige initiatief dat sámen met inwoners tot stand is gekomen en waarbij een uitgebreid participatieproces is gevoerd. De aanvragen van andere initiatiefnemers wil de gemeente gaan weigeren. Wel wil de gemeente met hen in gesprek blijven om te helpen bij initiatieven van lokale energiecoöperaties.

Wethouder Jan-Willem Stoop: “Soms is het nodig even pas op de plaats te maken. We trekken we nu eerst meer tijd uit om met de nu opgestane betrokkenen de energieopgave, de uitgangspunten, de (participatie-) mogelijkheden en de aanpak nader te verkennen. En we nemen tijd om inwoners uit de andere dorpen te helpen die willen starten met een energiecollectief.”

Wethouder Jürgen Vissers vult aan: “Bijvoorbeeld door hen te verbinden met Stichting Energietransitie Drimmelen. Daarmee kunnen we de aandacht en positieve energie die is ontstaan onder inwoners voor de energietransitie behouden en versterken. Voor een betere toekomst voor ons, onze kinderen en kleinkinderen.”

Het onderwerp staat op de agenda van de opinieronde van 14 februari 2019. 

Persbericht Draagvlakonderzoek Stichting behoud Zwaluws landschap
Stichting behoud Zwaluws landschap heeft donderdag 31 januari 2019 petities en de uitslag van het draagvlakonderzoek overhandigd aan de burgemeester van Drimmelen. Naar aanleiding van de vele aanvragen voor zonne-industrie in Lage Zwaluwe heeft de stichting een onderzoek naar draagvlak gedaan, ter ondersteuning van de gemeente. Er zijn petities gehouden onder de omwonenden en eigenaren van aangrenzend land van de momenteel bekende initiatieven. Het gaat om twee initiatieven aan de Brugdam en twee aan de Vierendeelseweg. Hieruit blijkt dat op basis van 351 handtekeningen er GEEN draagvlak is voor de plannen. Het percentage van de huishoudens dat aangeeft dat er geen draagvlak is varieert tussen de 72% en 91% per initiatief.

Hoe dichter de plannen tegen de dorpskern van Lage Zwaluwe aan liggen, hoe groter de weerstand. Dit is verklaarbaar; perceelhouders zijn in de regel agrariërs, een groep die verdeeld is met betrekking tot dit onderwerp. En dichter bij de dorpskern zijn ook meer omwonenden.

Na de ontstane commotie in de dorpskernen hebben zowel het College als diverse fracties van de gemeenteraad aangegeven draagvlak voor het realiseren van de initiatieven essentieel te vinden. Zonder draagvlak kan niet worden ingestemd met de verschillende initiatieven. Daarom hebben vrijwilligers van de Stichting behoud Zwaluws landschap vele omwonenden gevraagd naar hun mening. Stichting behoud Zwaluws landschap hoopt met het onderzoek het College, de raadsleden en de ambtelijke organisatie inzicht te geven in het ontbreken van draagvlak en doet dan ook een beroep op deze functionarissen om er hun voordeel mee te doen.