Coalitieakkoord ondertekend. LHB, VVD en Groen Drimmelen: een mooi en gezond Drimmelen maken we samen

Het was al voor 99,9% zeker en nu is het definitief: Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen hebben het coalitieakkoord ondertekend. Het totaal aantal zetels van de partijen blijft gelijk, Jürgen Vissers neemt voor Groen Drimmelen het wethouderschap over van Hans Kuijpers. Vanuit de gemeente kwam het volgende bericht over het coalitieakkoord, dat de benaming "Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!" heeft gekregen.

Portefeuilleverdeling
In het nieuwe college zijn de portefeuilles als volgt verdeeld:

 • Burgemeester Gert de Kok: De wettelijke taken, Personeel en Regionale zaken
 • Wethouder Jan-Willem Stoop: Openbare Ruimte, Wonen incl. Omgevingsvisie en Geluk
 • Wethouder Harry Bakker: Financiën, Bedrijfsvoering, Communicatie + Toekomstvisie Drimmelen
 • Wethouder John van Oosterhout: WMO, Participatie, Economie en Recreatie
 • Wethouder Jürgen Vissers: Duurzaamheid, Onderwijs, Jeugdzorg + maatschappelijke portefeuilles .

Alle wethouders zijn parttime met een totale bezetting van 3,6 fte. Jan-Willem Stoop blijft de eerste locoburgemeester.

Coalitieakkoord
Opvallende zaken in het akkoord zijn:

 • Het doorstarten van Dorpsgericht werken (incl. Samen aan de Slag) met extra aandacht voor een betere dienstverlening en communicatie;
 • Er komt een mooiere buitenruimte met meer aandacht voor toegankelijkheid (Rode Loperroute) inclusief meer veiligheid en regulering van verkeer;
 • Ook is er een Gelukspot voor extra initiatieven vanuit mensen en bedrijven;
 • We bouwen de komende periode 400 duurzame woningen voor alle doelgroepen;
 • Qua toerisme zetten we de blauwgroene gemeente Drimmelen op de kaart door een pontje van Drimmelen naar de mand in onze Biesbosch (Hofmansplaat) en zet de coalitie projectmatig in op extensieve recreatie;
 • Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning komt meer maatwerk. Conform Rijksbeleid schaffen we de alfahulpconstructie af;
 • Duurzaamheid krijgt een prominente plaats in de gemeentelijke organisatie op weg naar 2040. Hierbij is aandacht voor de energietransitie samen met partners, particulieren en bedrijven;
 • Bij de Jeugdzorg zetten we nog meer in op één gezin, één plan en één organisatie die ook de disciplines armoede, schulden(preventie) en leerproblemen omarmt;
 • Voor het onderwijs is meer natuureducatie en veilig fietsen naar school belangrijk. Ook het huisvestingsplan en de vorming van integrale Kindcentra staan centraal binnen het onderwijs.

Financiën
Drimmelen is een gezonde gemeente, maar de financiële middelen zijn niet onuitputtelijk. De coalitie blijft uitgaan van een lage lastendruk voor onze inwoners en bedrijven. Er is voor meer dan een miljoen euro aan concrete investeringen gepland. En voor de nog in te vullen investeringen leggen we een reserve aan (conform Samen investeren in Drimmelen). Dit is financieel doorgerekend met de huidige bekende financiële positie. De verdere uitwerking van dit akkoord, de meicirculaire en de Voorjaarsnota komt bij de komende Kadernota aan bod.

Gesprekken in goede sfeer verlopen
De gesprekken zijn in een goede, constructieve sfeer verlopen en geven vertrouwen voor een stabiele periode met als motto: Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!

Vervolg
De ondertekening van het definitieve akkoord volgt voor donderdag 26 april, met de opmerking dat Groen Drimmelen het akkoord op 7 mei in een algemene ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring voorlegt. De behandeling is in de Raad op woensdag 9 mei.

Harry Bakker, namens de formerende partijen Lijst HB, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66).